راه‌حل های رایگان

طراحی مدل وروشهای نوین بازاریابی وقروش محصولات ، یکی دیگرازانواع سرویسهای رایگان اینشرکت درراستای ارائه راه حلهای جامع برای رفع کلیه نیازهای اداری سازمان شما میباشد که توسط گروه مهندسی فروش برنامه ریزی میگردد.

به همین منظور سه طرح تعویض ، فروش اقساطی وطرح هدیه دردستورکارمدیریت فروش قرارگرفته که به اختصار به شرح زیرمی باشد:

1- طرح جایگزینی

تعویض دستگاههای فتوکپی دیجیتال مستعمل وقدیمی شارپ بادستگاههای جدیدوآکبند. که پس ازقیمت گذاری توسط تبم کارشناسی شرکت وموافقت مشتری نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن صورت می پذیرد.

2- طرح فروش اقساطی

این طرح درجهت افزایش رضایتمندی شمامشتریان محترم درپرداخت سهل وآسانتر، هنگام خریددستگاههای فتوکپی سرعت بالاورنگی شارپ که قیمتهای نسبتابالایی دارند، تنظیم شده تامشتریان گرامی بتوانندازمزایای اینگونه دستگاهها نیزبهره مند شوند.

3- طرح هدیه

کلیه محصولات اینشرکت دارای هدایای رایگان وتخفیفات ویژه بوده که متاسب بانوع ومبلغ خرید به خریداران محترم تقدیم میگردد.